Skip to main content

Algemenevoorwaarden – 1/10/2022

1. Definities

Algemene Voorwaarden: het onderhavige document met titel “Algemene Voorwaarden”

Diensten: de diensten die de Dienstverlener aan de Klant zal verlenen, zoals omschreven in de Specifieke Voorwaarden. Deze worden steeds beheerst door deze Algemene (en de Specifieke) Voorwaarden.

Dienstverlener All Fields, met maatschappelijke zetel gelegen te Catenbergstraat 2B, 2840 Rumst, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (Afdeling Antwerpen) onder nummer 0540.831.121.

Klant: de klant vermeld in de Specifieke Voorwaarden.

Medewerkers: personeelsleden, personeelsleden van Verbonden Vennootschappen, zelfstandige medewerkers, onderaannemers, en enige andere natuurlijke of rechtspersonen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het verlenen van de Diensten.

Overeenkomst: deze Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden.

Overmacht: de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst voor één van de Partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, buiten de wil van de Partij(en) wordt verhinderd. Wordt onder meer (niet limitatief) beschouwd als overmacht: brand, oorlog, terreuraanslagen, ongunstige weersomstandigheden, overmacht van de toeleveranciers van Dienstverlener, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de Klant aan Dienstverlener is voorgeschreven, overheidsmaatregelen, storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, de onbeschikbaarheid van servers van derden, staking, onbeschikbaarheid van Medewerkers, algemene vervoersproblemen en elektriciteitsstoring.

Partij(en): Dienstverlener of (en) de Klant.

Specifieke Voorwaarden: een aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen overeenkomst die de specifieke uitvoeringsmodaliteiten van deze Overeenkomst beschrijft.

Uitvoerder: de Medewerker(s) vermeld in de Specifieke Voorwaarden waarop Dienstverlener een beroep doet voor de uitvoering van deze Overeenkomst.

Verbonden Vennootschap(pen): de verbonden en geassocieerde vennootschappen in de zin van artikel 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen.

 

2. Duur, beëindiging, annulering of uitstel

 

Duur

2.1. De duur van de Overeenkomst wordt vermeld in de Specifieke Voorwaarden.
2.2. Indien de Dienstverlener op vraag van de Klant de opdracht, vermeld in de Specifieke Voorwaarden, aanvangt vooraleer de Overeenkomst ondertekend werd, dan geldt de aanvang van de opdracht als een aanvaarding van de Algemene en Specifieke Voorwaarden.

Beëindiging

2.3. Onverminderd haar recht op schadevergoeding kan Dienstverlener naar haar goeddunken de uitvoering van de Overeenkomst opschorten, of de Overeenkomst van rechtswege, zonder ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang ontbinden, door de loutere verzending van een ter post aangetekende brief:
(a) ingeval van herhaaldelijke of ernstige inbreuk op de contractuele verplichtingen (zoals laattijdige en/of niet-betaling op één enkele vervaldag) door Klant;
(b) in het geval de Klant een uitstel van betaling heeft aangevraagd, of zich in staat van faillissement of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of kennelijk onvermogend is;
(c) indien de Klant de timesheet of enig ander tijdregistratiesysteem zonder gegronde reden weigert te ondertekenen, bevestigen of aanvaarden;
(d) ingeval van ontbinding en/of vereffening van de vennootschap van de Klant;
(e) indien er op het geheel of een deel van de goederen van de Klant uitvoerend en/of bewarend beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de Klant;
(f) ingeval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de Klant;
(g) indien de Klant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of ingeval de Klant onjuiste en/of valse inlichtingen heeft verstrekt.

2.4. De Partijen kunnen bovendien de Overeenkomst beëindigen indien de andere Partij een bewezen grove fout of materiële contractuele tekortkoming begaat en deze niet heeft rechtgezet binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen nadat zij door de Partij die zich op de fout of tekortkoming beroept per aangetekende brief in gebreke was gesteld. Verlenging van voormelde herstelperiode zal niet op onredelijke gronden worden geweigerd, indien de nalatige Partij, gedurende de herstelperiode van dertig (30) kalenderdagen, een aanvang heeft gemaakt met het herstel en dit in alle redelijkheid en billijkheid voortzet.

2.5. De Klant doet uitdrukkelijk afstand van de toepassing van artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen van de beëindiging

2.6. Behoudens indien de Klant de Overeenkomst beëindigt wegens een bewezen grove fout of materiële tekortkoming in hoofde van de Dienstverlener, zal de Klant de Dienstverlener vergoeden voor alle op het ogenblik van de beëindiging effectief gepresteerde Diensten en werkuren.

2.7. De in artikel 2.6 van deze Algemene Voorwaarden vermelde rechtsmiddelen gelden onverminderd het recht van Dienstverlener om met alle middelen van recht een hogere werkelijke schade te bewijzen.

2.8. Indien de Overeenkomst door één van de Partijen wordt ontbonden, wordt deze ontbinding geacht uitwerking te krijgen vanaf de datum van de poststempel op het aangetekend schrijven dat kennis geeft van de ontbinding.
Annulering of uitstel van Overeenkomst

2.9. Indien de uitvoering van de Diensten op eenzijdig verzoek van de Klant wordt uitgesteld of definitief wordt geannuleerd, dan dienen per direct de volgende forfaitaire sommen te worden voldaan afhankelijk van het tijdstip van het verzoek tot annulering of uitstel:

 • Tussen de tien (10) en acht (8) weken vóór aanvang van de uitvoering van de Diensten, zoals overeengekomen in de Specifieke Voorwaarden: 50% van de totale projectprijs (excl. BTW).
 • Tussen de acht (8) en zes (6) weken vóór aanvang van de uitvoering van de Diensten, zoals overeengekomen in de Specifieke Voorwaarden: 75% van de totale projectprijs (excl. BTW).
 • Minder dan zes (6) weken vóór aanvang van de uitvoering van de Diensten, zoals overeengekomen in de Specifieke Voorwaarden: 100% van de totale projectprijs (excl. BTW).

 

3. Intellectuele rechten

 

3.1. Tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden, kent Dienstverlener de Klant een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht toe m.b.t. de resultaten van de door haar uitgevoerde Diensten vanaf het moment van algehele betaling van alle facturen, evenals alle overige bedragen die Klant wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is. De Klant zal de resultaten van de Diensten enkel gebruiken op de door Dienstverlener voorgeschreven wijze.

3.2. De risico’s verbonden aan de geleverde Diensten gaan over op de Klant op het ogenblik van de levering.

3.3. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

 

4. Vertrouwelijkheid

 

4.1. Onder vertrouwelijke informatie verstaat men alle informatie, van welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, …), die in het kader van deze Overeenkomst tussen de Partijen werd uitgewisseld.

4.2. Partijen en hun Medewerkers moeten de vertrouwelijke informatie die ze van de andere Partij in uitvoering van deze Overeenkomst ontvangen hebben, geheim houden. Bovendien kunnen de Partijen de vertrouwelijke informatie enkel gebruiken in het kader van deze Overeenkomst. De Partijen mogen vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder de schriftelijke toelating van de andere Partij. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid.

4.3. De vertrouwelijkheidsverplichting zal blijven bestaan gedurende een periode van drie (3) jaar na bekendmaking, en zal in ieder geval eindigen uiterlijk drie (3) jaar na het eind van deze Overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst.

4.4. Wordt niet beschouwd als vertrouwelijke informatie:
(a) de informatie die op wettelijke wijze is bekomen bij een derde die door geen enkele vertrouwelijkheidsverplichting of geheimhouding gebonden is;
(b) de informatie die een Partij reeds kende vooraleer ze aan haar werd overgemaakt in het kader van deze Overeenkomst;
(c) de informatie die een Partij zelf heeft ontwikkeld zonder schending van deze Overeenkomst;
(d) de informatie die in het openbaar domein is gevallen zonder de tussenkomst of de fout van de Partij die ze heeft ontvangen;
(e) de informatie die door een gerechtelijke of administratieve beslissing publiek moet worden gemaakt.

4.5. Dienstverlener mag tevens de Klant opnemen in haar klantenlijst, een beknopte beschrijving van de opdracht publiceren en de naam en het merk van de Klant gebruiken voor publiciteitsdoeleinden en PR activiteiten.

 

5. De uitvoeringsmodaliteiten

 

Algemeen

5.1. Dienstverlener verbindt zich ertoe de Diensten uit te voeren ten behoeve van de Klant.

5.2. Voor zover in de Specifieke Voorwaarden niet wordt gewezen op een andere hoedanigheid van de Klant, wordt deze onherroepelijk beschouwd als een professioneel gebruiker, handelend in het kader van zijn beroepswerkzaamheden. Hij wordt geacht in het bezit te zijn van de relevante know-how met betrekking tot de te verlenen Diensten, en personeel te werk te stellen met de nodige deskundigheid.

5.3. Indien tijdens de duur van de Overeenkomst de inhoudelijke specificaties voor het uitvoeren van de Overeenkomst wijzigen, zal de Klant Dienstverlener vergoeden voor de bijscholing van de Uitvoerder. Indien de Klant zelf een opleiding verschaft aan de Uitvoerder, dan vallen de kosten voor deze opleiding ten laste van de Klant behoudens andersluidend beding in de Specifieke Voorwaarden.

5.4. Dienstverlener zal eventuele geplande onderbrekingen van de uitvoering van de Diensten (zoals kortstondige ziekte, verlofdagen van de Uitvoerder enz.) – voor zover mogelijk – tijdig meedelen aan de Klant.

Plaats van uitvoering

5.5. De Diensten worden uitgevoerd in de lokalen zoals vermeld in de Specifieke Voorwaarden. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke eisen. De Klant vrijwaart de Dienstverlener voor aanspraken van derden, waaronder inbegrepen de Medewerkers van Dienstverlener, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van, zonder daartoe beperkt, -handelen of nalaten van de Klant of van onveilige situaties bij de uitvoering van de Diensten. De Klant zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels voor de aanvang van de Diensten aan de Uitvoerder(s) kenbaar maken.

Diensten

5.6. Dienstverlener zal haar opdracht in het kader van deze Overeenkomst naar best vermogen uitvoeren en zal rekening houden met de technische aanwijzingen en richtlijnen welke zij van de Klant ontvangt overeenkomstig de artikelen 5.8 tot en met 5.11 van de Algemene Voorwaarden.

5.7. De Diensten zullen door Dienstverlener worden geleverd in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevinden (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.
Dienstverlener garandeert in geen geval de geschiktheid of verhandelbaarheid van de Diensten om specifieke taken uit te voeren voorzien door de Klant, indien zij niet uitdrukkelijk zijn begrepen in de Specifieke Voorwaarden.
Dienstverlener garandeert niet dat een eventuele tussenkomst van de Dienstverlener zal toelaten het ontstane probleem te regelen of nog dat het gestelde probleem zich na haar interventie niet meer opnieuw zal voordoen, of dat geen andere moeilijkheid meer zal ontstaan ingevolge deze correctie.
De prestatie wordt door Dienstverlener geleverd met alle zorg die redelijkerwijs mogelijk is.

Samenwerkingsplicht

5.8. Partijen erkennen en aanvaarden dat het welslagen van werkzaamheden afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. De Klant zal steeds tijdig alle in redelijkheid door Dienstverlener gewenste medewerking verlenen.

5.9. Dienstverlener verstrekt de Diensten binnen de grenzen van deze Overeenkomst en de door de Klant verstrekte informatie. De Klant garandeert de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie, opgegeven maten, eisen, specificaties van de Diensten en andere gegevens, die cruciaal zijn om de verplichtingen van de Dienstverlener onder deze Overeenkomst na te kunnen komen. De Klant vrijwaart de Dienstverlener voor elke schade die zou ontstaan door verkeerde, laattijdige of onvolledige informatieverschaffing.

5.10. De Klant zal Dienstverlener alle informatie, technische of algemene documentatie of andere inlichtingen die nodig zijn voor de Diensten ter beschikking stellen.

In het algemeen zal de Klant steeds de volledige eindverantwoordelijkheid dragen voor de lopende projecten waarvan de Diensten van Dienstverlener mogelijk een deel van uitmaken. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor verkeerde, ontbrekende, laattijdige of conflicterende instructies van de Klant.

5.11. De Klant draagt steeds de verantwoordelijkheid voor zijn bestaande infrastructuur en de goede functionaliteit en veiligheid van al zijn werkmaterialen.

Uitvoerder

5.12. Voor de uitvoering van deze Overeenkomst doet Dienstverlener een beroep op één of meerdere Uitvoerders. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om te bepalen welke Uitvoerder zal worden toegewezen voor de uitvoering van de Diensten, alsook om deze Uitvoerder naar eigen goeddunken te vervangen gedurende de duur van de Overeenkomst.

Indien beide Partijen het wenselijk of noodzakelijk achten, kunnen zij tevens in onderling overleg, hetzij tijdelijk hetzij definitief, een andere Uitvoerder met de uitvoering van de Overeenkomst belasten.

5.13. Indien de Uitvoerder niet (langer) aan de gestelde eisen voldoet, de naam van de Klant in diskrediet brengt of de Diensten naar redelijkheid niet (langer) uitvoert in overeenstemming met deze Overeenkomst, heeft de Klant het recht om aan Dienstverlener te vragen de Uitvoerder te vervangen. Dit ontslaat de Klant niet van haar verplichting om de reeds door de Uitvoerder verrichte Diensten te vergoeden.
Indien Dienstverlener het eens is met de vervanging van de Uitvoerder, verbindt zij zich ertoe om voor zover redelijkerwijze mogelijk zo snel mogelijk een vervanger ter beschikking te stellen van de Klant. Indien Dienstverlener binnen een termijn van twee (2) weken geen gekwalificeerde vervanger ter beschikking kan stellen, heeft de Klant het recht om het gedeelte van de Overeenkomst dat betrekking heeft op de te vervangen Uitvoerder te beëindigen.

 

6. De vergoeding en de betalingsmodaliteiten

 

6.1. De Klant verbindt zich er toe de vergoeding voor de Diensten in de volgende schijven te betalen:

 • 10 kalenderdagen vóór aanvang van het project: 35% van de totale projectprijs;
 • 10 kalenderdagen na aanvang van het project: 35% van de totale projectprijs; én
 • 30 kalenderdagen na afronding van het project, zoals aangegeven in het klantendashboard van de Dienstverlener: het saldo tussen de reeds betaalvergoedingen en de totale projectprijs.

6.2. De vergoeding voor de Diensten wordt berekend op basis van een forfaitair dagtarief, vermeld in de Specifieke Voorwaarden, uitgaande van het in artikel 6.7 vermelde standaard werkschema. De Dienstverlener zal de volgende verhogingen toepassen, indien de Diensten in afwijking van het standaard werkschema moeten worden geleverd op:

 • Weekdagen (tussen 20u00 en 6u00) = dagtarief + 100%;
 • Zaterdagen (tussen 6u00 en 20u00) = dagtarief + 50%;
 • Zaterdagen (tussen 20u00 en 6u00) = dagtarief + 100%;
 • Zon- en feestdagen (tussen 6u00 en 20u00) = dagtarief + 100%; en
 • Zon- en feestdagen (tussen 20u00 en 6u00) = dagtarief +150%

6.3. De vergoeding voor de Diensten is exclusief BTW en eventuele andere door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen.

6.4. Tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden, is deze vergoeding ook exclusief verplaatsingstijden en/of kosten (indien er op één dag meerdere vestigingen van de Klant dienen te worden bezocht, zal er een kilometervergoeding voor de afstand tussen de eerste en de laatste vestiging van de Klant in rekening worden gebracht); reiskosten; ondersteuning, vertraging en/of problemen bij levering; kosten ingevolge gebruik van extra grote vervoersmiddelen bij vervoer van een grote lading materiaal en/of speciaal benodigd gereedschap/klein materiaal.

6.5. De tarieven kunnen jaarlijks per januari door de Dienstverlener worden aangepast op basis van de volgende formule:
Nieuwe prijs = Basisprijs * (0,2 + 0,8 * (Nieuwe index \Aanvangsindex))
Waarvoor volgende definities gelden:

 • Basisprijs: prijs bij aanvang van de Overeenkomst;
 • Aanvangsindex: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de Overeenkomst;
 • Nieuwe index: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand voorafgaand aan de datum van indexatie.

6.6. Ingeval er zich plots fundamentele veranderingen in de omstandigheden voordoen die van invloed zijn op de afgesproken prijs en welke omstandigheden bij de prijsbepaling niet te voorzien waren en bovendien het contractuele evenwicht verstoren, komen Partijen op eerste verzoek bij elkaar om tot een billijke aanpassing van het contract te komen. Indien Partijen geen minnelijk akkoord kunnen bereiken na dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf het verzoek tot aanpassing van de Overeenkomst, heeft de meest gerede Partij de mogelijkheid om de Overeenkomst op te zeggen door het versturen van een aangetekend schrijven met een opzegtermijn van dertig (30) kalenderdagen, zonder dat daardoor enige schadeloosstelling zou verschuldigd zijn.

6.7. Dienstverlener zal alle redelijke maatregelen nemen om de Diensten uit te voeren in overeenstemming met het werkschema van de Klant. De Dienstverlener hanteert een standaard werkschema van maximaal 8 uren per weekdag (inclusief reistijd) tussen 6u.00 en 20u00. De Klant verbindt zich tot een minimum afname van 4u per dag (inclusief reistijd naar de eerste vestiging van de Klant). Pauze van de Uitvoerders is inbegrepen en bedraagt 30 minuten vanaf een afname van 4 uur. Bij een afname langer dan 7,5 uur bedraagt de pauze 45 minuten.

6.8. Indien het in artikel 6.7 vermelde standaard werkschema wordt verlengd, zal de Dienstverlener de volgende verhogingen hanteren op basis van de in artikel 6.2 vermelde (verhoogde) dagtarieven:

 • Werkschema van 9 tot 12 uur = dagtarief + 25%
 • Werkschema met een duurtijd van meer dan 12 uur = dagtarief + 50%

De verhogingen vermeld in de artikelen 6.2 en 6.8 zullen gecumuleerd worden toegepast.

6.9. Alle facturen zijn betaalbaar dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de Specifieke Voorwaarden. Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de acht (8) werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde Diensten in.

6.10. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning in gebreke. Bij het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant een conventionele intrest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand (Wet 02/08/2002, BS 07/08/2002), vermeerderd met 3 %. Deze interest wordt vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling berekend. Ingevolge de wet van 14 augustus 2021 mag vanaf 1 februari 2022 de conventionele betalingstermijn in handelstransacties nooit meer dan 60 dagen bedragen.

6.11. Ingeval van laattijdige betaling van een factuur:
(i) heeft de Dienstverlener het recht om het factuurbedrag als compensatie te verhogen met 15%;
(ii) zijn alle kosten, de buitengerechtelijke inning van de factuur, alsook de kosten voor de gerechtelijke procedure en de uitvoering ten laste van de Klant;
(iii) worden alle niet-vervallen vorderingen tegen de Klant onmiddellijk verschuldigd, opeisbaar en betaalbaar; en
(iv) heeft de Dienstverlener het recht om al haar Diensten ten aanzien van de Klant zonder voorafgaandelijke kennisgeving op te schorten.

6.12. De Klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

6.13. Indien de kredietwaardigheid van de Klant daartoe naar het oordeel van Dienstverlener aanleiding geeft, mag de Dienstverlener, ook na het sluiten van de Overeenkomst, van de Klant verlangen dat deze de door Dienstverlener gevraagde zekerheid stelt voor de betaling van de nog te leveren Diensten en mag Dienstverlener de uitvoering hiervan opschorten zolang de zekerheid niet werd gesteld.

 

7. Relatie tussen de Partijen

 

7.1. Dienstverlener voert deze Overeenkomst uit in alle vrijheid en onafhankelijkheid. Noch tussen Dienstverlener en de Klant, noch tussen de Klant en de Uitvoerder(s) waarop Dienstverlener een beroep doet, bestaat er een hiërarchische verhouding. De Dienstverlener draagt in geen geval enig werkgeversgezag op haar werknemers over aan de Klant, behoudens voor zover toegelaten door de toepasselijke wetgeving zoals hieronder uiteengezet.

7.2. De Partijen erkennen en aanvaarden dat zij vertrouwd zijn met de Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, de wijzigingen aangebracht door de Programmawet van 27 december 2012 en de wijzigingen die van tijd tot tijd kunnen worden gedaan en gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Partijen verbinden zich tot naleving van de bepalingen van deze wetten.

7.3. De Klant mag dan ook geen andere instructies aan de werknemers van de Dienstverlener (en/of werknemers van de onderaannemers waarop Dienstverlener beroep doet) geven dan de in deze Overeenkomst genoemde aanwijzingen met betrekking tot gedrags- en veiligheidsnormen, tijdmanagement, de in deze Overeenkomst genoemde geldende beleidsnormen en procedures van de Klant dan wel de werkzaamheden die door deze werknemers worden uitgevoerd.

7.4. De Klant is niet bevoegd om beslissingen te nemen inzake:

het aanwervingsproces;

het vergoedingspakket (definitie van salarissen en emolumenten, vergoeding van onkosten, etc);

 • disciplinaire aangelegenheden;
 • training en het beleid met betrekking tot opleiding (met uitzondering van deze aspecten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten);
 • ontslag en gerelateerd beleid;
 • beheer van aanwezigheden en afwezigheid van werk (vakantie, ziekteverlof en andere vormen van afwezigheid);
 • dienstverbanden en aspecten van organisatie die betrekking hebben op werknemers van de Dienstverlener (en/of werknemers van de onderaannemers waarop Dienstverlener beroep doet).

7.5. Alle eventuele instructies die door de Klant aan de werknemers van Dienstverlener (en/of werknemers van de onderaannemers waarop Dienstverlener beroep doet) worden gegeven inzake de uit te voeren werkzaamheden, dienen strikt beperkt te blijven tot de operationele en technische aspecten van de levering van de Diensten, mogen in geen geval neerkomen op de autoriteit van een werkgever en dienen louter betrekking te hebben op het volgende:

 • planning van te leveren Diensten;
 • tijdsbestek waarin de Diensten moeten worden geleverd, indien van toepassing;
 • processen en procedures van de Klant zoals deze door Partijen zijn overeengekomen en bij de levering van de Diensten in acht moeten worden genomen (bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheids- of toegangsregels);

toegang tot locaties en faciliteiten van de Klant ten behoeve van de levering van de Diensten;

gebruik van materiaal, infrastructuur, gereedschap of faciliteiten van de Klant ten behoeve van de levering van de Diensten.

In geval van twijfel dienen Partijen te overleggen over de toepasbaarheid van een instructie van de Klant.

7.6. De Specifieke Voorwaarden kunnen meer specifieke details bevatten over de instructies die door de Klant kunnen worden gegeven. Deze lijst kan te allen tijde gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden aangepast.

7.7. De Klant dient te voldoen aan de verplichtingen die aan de “gebruiker van de diensten” worden opgelegd door de genoemde Programmawet.

7.8. De Klant zal de Dienstverlener vrijwaren voor alle vorderingen, schade en aansprakelijkheden die het gevolg zijn van een niet- naleving van de bepalingen van artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.

 

8. Aansprakelijkheid

 

8.1. De aansprakelijkheid die Dienstverlener kan oplopen, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis die door de Klant degelijk zal moeten worden aangetoond.

8.2. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van Dienstverlener wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal de vergoeding door de Klant verschuldigd voor de specifieke Diensten die de schade hebben verwekt (exclusief BTW). Indien de dienstverlening over verschillende jaren zou lopen dan kan Dienstverlener voor de vergoeding van de directe schade maximum gehouden zijn tot de waarde van de ter uitvoering van deze Overeenkomst gefactureerde bedragen voor de specifieke Diensten (exclusief BTW) gedurende een periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de dag dat het schadeverwekkend feit zich voordeed. In geen geval echter zal de totale aansprakelijkheid voor alle directe schade tijdens de ganse duur van de Overeenkomst de door de Klant betaalde vergoeding voor de specifieke Diensten (exclusief BTW) overschrijden. Voor schadegevallen die mede te wijten zijn aan de Klant en/of een derde zal de Dienstverlener ten aanzien van de Klant hoogstens aansprakelijk zijn voor en hoogstens gehouden zijn tot vergoeding, binnen de hierboven gestelde grenzen, van het aandeel dat door zijn bewezen fout is veroorzaakt, met uitsluiting van elke gehoudenheid in solidum met de andere schuldenaars. Dit alles ongeacht of de vordering is ingesteld op contractuele dan wel op buitencontractuele grondslag.

8.3. De Klant dient Dienstverlener schriftelijk op de hoogte te stellen van elke gebeurtenis die haar aansprakelijkheid met zich kan brengen of van elk nadeel dat de Klant ondergaat, binnen de kortst mogelijke tijd en ten laatste binnen vijftien (15) kalenderdagen te rekenen vanaf het ontstaan van deze gebeurtenis of dit nadeel, of, minstens, te rekenen vanaf het ogenblik waarop de Klant er kennis van heeft gekregen of redelijkerwijze had kunnen krijgen. Dit alles teneinde Dienstverlener in de mogelijkheid te stellen de oorsprong en de oorzaken van de schade binnen nuttige termijn vast te stellen. Bij gebreke hieraan behoudt Dienstverlener zich het recht voor elke schadeloosstelling te weigeren en kan Dienstverlener niet aansprakelijk gesteld worden.

8.4. In geen geval zal Dienstverlener aansprakelijk zijn voor (i) onrechtstreekse, indirecte, incidentele of gevolgschade, waaronder, zonder hierbij limitatief te zijn, financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, storing van planning, verlies van verwachte winst, verlies van kapitaal, verlies van klanten, gemiste kansen, verlies van gegevens, verlies van voordelen, aantasting en verlies van bestanden die voortvloeit uit de uitvoering van huidige Overeenkomst, (ii) schade veroorzaakt door een fout of nalatigheid van de Klant, (iii) de vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van het resultaat van de Diensten, en (iv) alle vorderingen door derden tegen de Klant gericht.

8.5. De beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden zullen niet van toepassing zijn met betrekking tot schade veroorzaakt door een opzettelijke en/of bedriegelijke fout door de Dienstverlener.

8.6. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen blijven van toepassing in het geval de Dienstverlener werd ingelicht door de Klant van het bestaan van een reëel risico op schade. Partijen erkennen dat dit een redelijke verdeling inhoudt van het risico.

8.7. Het bepaalde in dit artikel eveneens als alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van de Medewerkers van de Dienstverlener en de met haar Verbonden Vennootschappen.

 

9. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

9.1. Elke Partij dient, te allen tijde, haar respectieve verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven in verband met alle persoonsgegevens die krachtens deze Overeenkomst zouden worden verwerkt. De Klant verbindt zich ertoe de Dienstverlener en Uitvoerder geen toegang te verlenen tot persoonsgegevens in het kader van deze Overeenkomst, behoudens wanneer de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk zou zijn zonder dergelijke toegang. De Klant verbindt zich er in een dergelijk geval toe enkel toegang te verlenen tot de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Klant blijft als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de doelstellingen waarvoor de Dienstverlener krachtens de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt. Voor alle duidelijkheid erkennen de Partijen dat de Klant optreedt als de verantwoordelijke voor de verwerking en de Dienstverlener als de verwerker van de persoonsgegevens die opgeslagen, gebruikt of op andere wijze in het kader van deze Overeenkomst verwerkt dienen te worden, zoals deze termen gedefinieerd zijn in de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. Alle kosten gerelateerd aan en/of voortvloeiend uit de toepassing en/of implementatie van de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens komen uitsluitend ten laste van de Klant.

9.2. De Klant verklaart dat hij alle noodzakelijke goedkeuringen heeft verkregen voor het gebruik en de verwerking van de persoonsgegevens die in het kader van de Overeenkomst worden overgemaakt aan de Dienstverlener en de Klant garandeert tevens dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de Persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen rechten van derden schendt.

 

10. Overmacht

 

10.1. Geen van beide Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht.

10.2. Indien een situatie van Overmacht langer dan zestig (60) kalenderdagen duurt, heeft elk van de Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend zonder dat de Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

 

11. Niet-afwerving

 

11.1. De Klant gaat akkoord niet actief de Medewerkers van Dienstverlener, rechtstreeks noch onrechtstreeks, te benaderen met het oog het engageren ervan, en dit vanaf het begin van uitvoering van de Diensten tot twaalf (12) maanden na de einddatum van de Diensten en/of beëindiging van de Overeenkomst naargelang welk van beide het laatste valt, behalve indien beide Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

11.2. Indien de Klant een Medewerker van de Dienstverlener contracteert, aanwerft of gebruikt maakt van de diensten van deze Medewerker(s), in dienstverband en/of op zelfstandige basis en/of via een vennootschap, dan zal de Klant een bedrag betalen aan de Dienstverlener dat het equivalent is van 120 keer de dagvergoeding zoals bepaald in de Specifieke Voorwaarden. Zulke som zal te betalen zijn op de datum waarop de Medewerker voor het eerst geëngageerd werd of van zijn diensten gebruikt gemaakt werd.

11.3. De Klant verbindt er zich toe om de verbintenissen uit artikel 11.1 en 11.2 van deze Algemene Voorwaarden op te leggen aan de derde partijen waarmee hij samenwerkt en/of contracteert. De Klant maakt zich sterk dat deze derde partijen geen van de Medewerkers van de Dienstverlener zal benaderen met het oog op het engageren of aanwerven van deze personen.

 

12. Algemene bepalingen

 

12.1. De huidige Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 (CISG).

12.2. In geval van geschillen betreffende de uitvoering en/of interpretatie van huidige Overeenkomst die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen) bevoegd zijn. Elke vordering van de Klant met betrekking tot de geleverde Diensten verjaart zes (6) maanden na de dag waarop de Klant kennis kreeg of redelijkerwijze kennis had kunnen krijgen van het schadeverwekkende feit dat aanleiding gaf tot die vordering,

12.3. Deze Overeenkomst, noch de eruit voortvloeiende rechten of verplichtingen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van beide Partijen. Niettegenstaande het voorgaande is Dienstverlener ten alle tijde gerechtigd om deze Overeenkomst, of de daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een met haar Verbonden Vennootschap zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Klant.

12.4. Dienstverlener kan voor de uitvoering van de Overeenkomst een beroep doen op onderaannemers, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Klant.

12.5. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Overeenkomst, of een gedeelte van een bepaling, zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de rest van de bepaling en de andere clausules. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

12.6. Een Partij kan niet geacht worden afstand te hebben gedaan van een recht of aanspraak uit deze Overeenkomst of betreffende een wanprestatie van de andere Partij, tenzij deze afstand uitdrukkelijk wordt gedaan en schriftelijk wordt meegedeeld.

Indien een Partij bij toepassing van de vorige alinea afstand doet van rechten of aanspraken onder deze Overeenkomst die hun oorzaak vinden in een in gebreke blijven of andere wanprestatie van de andere Partij, kan deze afstand nooit worden geïnterpreteerd als afstand van enig ander recht onder deze Overeenkomst of betreffende een in gebreke blijven of andere wanprestatie van een andere Partij, zelfs indien beide gevallen grote overeenstemming vertonen.

12.7. Behoudens andersluidend beding zullen alle in de Overeenkomst voorziene rechtsmiddelen cumulatief en bovenop (en niet in de plaats van) andere rechtsmiddelen ter beschikking staan van Partijen.

12.8. In geval van tegenspraak tussen de Algemene Voorwaarden en de Specifieke Voorwaarden, zullen de Specifieke Voorwaarden voorrang hebben.

12.9. Deze Algemene Voorwaarden bevatten samen met de Specifieke Voorwaarden de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen, en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen de Partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, zelfs indien deze voorwaarden anders zouden bepalen.

12.10. Alle kennisgevingen, verzoeken en andere communicatie onder deze Overeenkomst (met uitsluiting van de dagelijkse operationale communicatie) zullen schriftelijk gebeuren via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of op enige andere wijze van communicatie gebruikelijk en overeengekomen tussen de Partijen.

12.11. Alle bepalingen van de Overeenkomst die uitdrukkelijk zijn aangeduid als de beëindiging (met inbegrip van ontbinding) of het verstrijken van de Overeenkomst overlevend, evenals alle bepalingen van de Overeenkomst die de uitvoering of naleving ervan na de beëindiging of het verstrijken van de Overeenkomst beogen, zullen de beëindiging of het verstrijken van de Overeenkomst overleven en volledig van kracht blijven. In het bijzonder, maar niet limitatief, zullen alle bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid en niet-afwerving blijven gelden na beëindiging van de Overeenkomst, op welke wijze dan ook.

12.12. De titels en opdelingen in deze Overeenkomst worden uitsluitend indicatief gebruikt en beïnvloeden op geen enkele wijze de inhoud of draagwijdte van de bepalingen en van de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien.