Skip to main content

Privacybeleid

1. Wie zijn wij?

All Fields is een toonaangevend bedrijf dat uw instore marketingconcepten in de praktijk brengt. All Fields focust zich op de volgende 3 kernactiviteiten binnen de Europese markt: (i) Merchandising & Remodeling, (ii) Technische Installaties, en (iii) Winkelombouw.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de volgende partijen:
– Iedere gebruiker van de website www.allfields.be en al haar sub-sites (hierna ”Website”) aangeboden door All Fields met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Catenbergstraat 2b (hierna “wij” of “ons” of “All Fields”), en met ondernemingsnummer 0540.831.121. All Fields is eigenaar en beheerder van de Website;
– De klanten van All Fields.

2. Waarom hebben wij een privacyverklaring?

Vanwege de aard van onze onderneming moeten we verschillende persoonlijke gegevens verwerken. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt waar nodig, verbinden wij ons ertoe de hoogste normen inzake privacy te handhaven, inclusief de privacywet ‘GDPR’ (General Data Protection Regulation), of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw privacy is belangrijk voor ons. Vandaar hebben wij deze privacy policy ontwikkeld om u meer informatie te verschaffen betreffende de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik (“verwerking”) van de persoonsgegevens die u met ons deelt, alsook om u meer informatie te verschaffen betreffende uw rechten. Wij verzoeken u dan ook om deze privacy policy door te nemen.

Deze privacyverklaring is zowel van toepassing op alle informatie die ons wordt overgedragen via elektronische middelen als op alle informatie die ons wordt overgedragen aan onze vestiging te Rumst. Deze informatie kan zowel verzameld worden door middel van de invulformulieren op onze Website als via de informatie die u ons verstrekt via email en invulformulieren in onze vestiging te Rumst.

Houd er rekening mee dat wanneer u contact met ons opneemt via een ander elektronisch medium (zoals Facebook of Instagram), de Privacyverklaring van die websites voorrang heeft in geval van strijdigheden met deze Privacyverklaring.

3. Hoe kan u ons bereiken?

Voor vragen, opmerkingen of andere acties over onze Privacyverklaring kan u ons contacteren via volgende kanalen:
– Telefoon: +32 3 449 74 94
– E-mail:
– Adres: Catenbergstraat 2B, 2840 Rumst
– Website: www.allfields.be

4. Welke informatie verzamelen we?

– Identificatiegegevens zoals uw voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc.
– Gegevens met betrekking tot uw klantbestand zoals klantnummer en aanmaak datum van uw dossier, inclusief financiële gegevens zoals bankrekeningnummer, overzicht van betalingen etc.
– Persoonsgegevens betreffende uw gebruik van onze website: IP-adres, toestel ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browser type, operating system, geografische locatie, duur van het bezoek, bezochte pagina, of informatie betreffende de timing, frequentie en patroon van uw bezoek. Deze informatie kan geaggregeerd worden en kan ons helpen om nuttige informatie te verzamelen betreffende het gebruik van de website. In het geval dat dergelijke gebruiksinformatie geanonimiseerd is (en dus niet herleidbaar is tot u als natuurlijk persoon), dan valt dergelijke informatie niet onder deze Privacy Policy. Deze informatie wordt automatisch verzameld door uw gebruik van de website.
– Persoonsgegevens inzake opleiding en vorming en beroep en betrekking. Informatie over uw gezondheid en/of strafblad wordt enkel verwerkt in overeenstemming met de beperkende bepalingen die door de wet worden opgelegd en uitsluitend indien deze informatie van belang is voor uw sollicitatie.

5. De geldige rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

– Om uw persoonlijke gegevens te verwerken, vragen wij u, als toekomstige of huidige klant van All Fields, om uw toestemming. De verwerking van de gegevens die u aan ons verstrekt door het contactformulier op onze Website in te vullen, is bijvoorbeeld gebaseerd op uw toestemming.
– We hebben ook persoonsgegevens nodig om een overeenkomst met u te sluiten of om deze uit te voeren.
– Wanneer wij uw gegevens verwerken als onderdeel van een contract, is het verzamelen van bepaalde persoonlijke gegevens noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

6. Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We behandelen uw gegevens voor verschillende doeleinden:
– Gegevens vanuit de Webformulieren
o Afspraak en communicatie
o Statistische doeleinden (geanonimiseerd).
– Gegevens over uw klantenbestand
o Klantenbeheer
– Identificatiegegevens
o Identificatie en communicatie
o Informatieverstrekking
– Gebruikersinformatie
o Supporteren van de website
o Verbeteren van gebruikservaring
– Persoonsgegevens inzake opleiding en vorming en beroep en betrekking
o Zoeken naar, screening en selectie van kandidaten voor de invulling van openstaande vacatures

7. Hoe lang houden we uw data bij?

Wij garanderen dat wij de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bijhouden om het beoogde doel te bereiken. De bewaartermijnen variëren afhankelijk van het type gegevens, contracten en wettelijke voorschriften die van toepassing zijn. Over het algemeen worden uw gegevens 7 jaar bewaard na het einde van onze contractuele relatie of 3 jaar indien tussen ons geen sprake is van een contractuele relatie.

Daarnaast zijn wij gerechtigd om uw persoonsgegevens bij te houden indien dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen of ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen. Overige gegevens die noodzakelijk kunnen zijn voor een adequate naservice, dan wel toekomstige dienstverlening, worden in de mate van het mogelijke geanonimiseerd bewaard zodat deze niet langer dan noodzakelijk traceerbaar zijn naar identificeerbaar personen.

Indien u uw toestemming intrekt of indien u zich verzet zich tegen de verwerking van persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Wij zullen evenwel die persoonsgegevens noodzakelijk om uw voorkeur naar de toekomst toe te respecteren, bijhouden.

Wanneer de bewaring van de persoonsgegevens niet langer vereist is, zullen deze op een veilige manier worden vernietigd of verwijderd, dan wel ter beschikking gesteld aan u als betrokkene.

8. Wie heeft toegang tot uw data?

Indien u een klant bent van ons kan het zijn dat we uw persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers waarmee we gecontracteerd hebben om u diensten aan te bieden. Dergelijke diensten zijn onder andere het hosten van onze webserver, het analyseren van gegevens, het verstrekken van juridische, boekhoudkundige en marketingdiensten. Indien u een leverancier bent van ons kan het zijn dat we uw persoonsgegevens doorgeven aan onze klanten om u te contacteren.

In zover dat noodzakelijk of gepast is, kunnen we informatie bekendmaken aan overheidsinstellingen, consulenten en andere derden om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, de betekening van juridische procedures, of als we redelijkerwijze menen dat we dit moeten doen om (a) de wet die deze bekendmaking vereist na te leven; (b) de rechten of het eigendom van IP of zijn geassocieerde ondernemingen te beschermen; (c) een misdaad te voorkomen of de nationale veiligheid te beschermen of (d) de persoonlijke veiligheid van de gebruikers of het publiek te beschermen.

Onze website maakt gebruik van sociale media plugins die het mogelijk maken u te linken naar onze sociale media kanalen of die u in staat stellen om content te delen op uw sociale media kanalen. Deze sociale media kanalen zijn Facebook, Instagram en LinkedIn. Indien op u dergelijke link klikt, kan het zijn dat de hiervoor vermelde sociale media partners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens betreffende uw profiel.

Wij staan niet in voor hoe deze sociale media partners uw persoonsgegevens gebruiken. In dergelijk geval zullen zij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Ter uwe informatie sommen we hieronder de relevante links op (deze kunnen evenwel van tijd tot tijd veranderen):
(a) Facebook: facebook.com/about/privacy
(b) Instagram: help.instagram.com/155833707900388
(c) LinkedIn: linkedin.com/legal/privacy-policy.

We zullen uw gegevens niet overdragen aan klanten buiten de EER (Europese Economische Ruimte) zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

9. Wat zijn mijn rechten?

Dit artikel bevat een overzicht van uw belangrijkste rechten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bescherming persoonsgegevens. We hebben getracht ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten. Zoals reeds hierboven aangegeven kunnen deze rechten worden ingeroepen via de volgende kanalen:
– Telefoon: +32 (0)3 449 74 94
– E-mail:
– Adres: Catenbergstraat 2B, 2840 Rumst
– Website: www.allfields.be

Wij trachten zonder onredelijke vertraging, maar in elk geval binnen een termijn van één maand na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek te reageren. Indien wij in de onmogelijkheid verkeren om binnen voornoemde termijn van één maand te reageren en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan uw verzoek, zullen wij u daarvan in kennis stellen.

Recht van inzage

Recht van inzage betekent eerst en vooral dat we u moeten informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en dat we uw rechten moeten beschrijven. Daarnaast moeten we u op uw aanvraag een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen. U ontvangt een exemplaar op eenvoudig verzoek via één van de bovengenoemde kanalen. Houd er rekening mee dat enkel het eerste exemplaar gratis is. Om de identiteit van de persoon die om toegang tot zijn gegevens verzoekt te verifiëren, vragen wij om een bewijs van uw identiteit. Indien wij twijfels hebben over u identiteit zullen wij pas een handeling stellen nadat wij u identiteit hebben kunnen bevestigen

We zullen u de informatie per e-mail toesturen, maar u kunt ons ook vragen om u de informatie per post toe te sturen.

Het is mogelijk dat bepaalde documenten persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als u. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen u altijd informeren als we niet binnen een maand aan het verzoek kunnen voldoen.

Recht op rectificatie (recht op correctie)

Als we in het bezit zijn van onjuiste of onvolledige gegevens, zullen we dit op eenvoudig verzoek aanpassen. In het geval dat we zelf vermoeden dat uw gegevens niet langer up-to-date zijn, kunnen we contact met u opnemen om dit te verifiëren.

Recht op gegevenswissing (recht om te worden vergeten)

Wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is, heeft u het recht om – zonder onredelijke vertraging – wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen:
(a) De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
(b) U trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
(c) Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
(d) Wissing van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om in overeenstemming te zijn met EU-recht of Belgisch recht;

Indien er een specifieke situatie is waarin deze verwijdering niet kan worden uitgevoerd, zullen we dit melden aan u. De redenen om niet aan uw verzoek te kunnen voldoen, zijn één van de volgende:
(a) Voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
(b) Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid;
(c) Met het oog op archivering in het algemeen belang, of statistische doeleinden;
(d) Voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,
(e) Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen (hetgeen betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien één van de volgende elementen van toepassing is:
(a) U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
(b) De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
(c) Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of,
(d) U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ons zwaarder wegen dan die van u.

Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds verwerken, maar alleen:
(a) Met uw toestemming;
(b) Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;
(c) Ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,
(d) Om redenen van openbaar belang.

Vooraleer we de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen, wordt u geïnformeerd.

Recht op kennisgeving

Wanneer u zich beroept op de bovengenoemde rechten, met uitzondering van het recht op toegang, zullen we dit doorgeven aan elke ontvanger aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen met zich meebrengt. We zullen u op uw verzoek informeren over die ontvangers.

Recht op data-portabiliteit

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm. Dit recht is echter niet van toepassing, in zoverre dit afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks door ons naar een ander bedrijf te laten doorzenden.

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om – vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, maar alleen in de mate dat de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor:

(a) De uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is verleend;

(b) De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij aantoonbare gerechtvaardigde belangen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van u.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, ongeacht of het een aanvankelijke dan wel een verdere verwerking betreft, heeft u het recht te allen tijde en kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking, ook in het geval van profilering voor zover deze betrekking heeft op de direct marketing. Indien u zo’n bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde.

10. Kunt u uw toestemming intrekken?

U kan op elk moment uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Er zijn echter twee uitzonderingen. Ten eerste wanneer er nog een andere rechtsgrond is voor het verwerken van uw gegevens, zullen we uw gegevens binnen die rechtsgrond nog steeds verwerken. Ten tweede mag intrekking van toestemming niet worden gebruikt om contractuele verplichtingen te omzeilen. Kort gezegd: als u uw toestemming intrekt, werkt dit enkel naar de toekomst toe en worden alle eerdere verwerkingen als legaal beschouwd. Als de noodzaak om een contract uit te voeren aanwezig is, worden uw gegevens op die basis verder verwerkt.

U kan uw toestemming intrekken door ons te contacteren via:
– Telefoon: +32 (0)3 449 74 94
– E-mail:
– Adres: Catenbergstraat 2B, 2840 Rumst
– Website: www.allfields.be

11. Hoe kunt u een klacht indienen?

Indien u van mening bent dat de door ons uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel ().

12. Waarom verplichten wij u om bepaalde velden in te vullen alvorens u een verzoek kunt indienen?

Zo kunnen wij uw vraag snel en eenvoudig beantwoorden. Alle andere informatie die u geeft is facultatief. Indien u de verplichte velden niet of incorrect invult, kan uw vraag mogelijks niet (volledig) beantwoord worden.

13. Wijzigingen in ons beleid

Deze Privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en is van toepassing vanaf 27/11/2020. We behouden ons het recht voor om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. Met uitzondering van kleine wijz